ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูทางเกษตรโดยชีววิธีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ ประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ;ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติ;ควบคุมศัตรูทางการเกษตร;โดยชีววิธี;เทคโนโลยี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาการใช้ศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อควบคุมศัตรูพืชเศรษฐกิจ และศัตรูปศุสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาการผลิตศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การควบคุมโดยชีววิธี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และเกษตรกร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูทางเกษตรโดยชีววิธีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง