การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ, ควบคุมศัตรูพืช, ศัตรูสัตว์
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คำอธิบาย :  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่น และวิธีการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูโดยชีววิธี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โดยงานวิจัยจะเน้นหนักในศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของพืชเศรษฐกิจและฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708