การคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์แอคติโนมัยซิทิทที่ผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากผิวรากพืชสมุนไพร โดยใช้วิธีการคัดเลือกเชื้อต้านทานต่อแวนโคมัยซิน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์แอคติโนมัยซิทิทที่ผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากผิวรากพืชสมุนไพร โดยใช้วิธีการคัดเลือกเชื้อต้านทานต่อแวนโคมัยซิน
เจ้าของผลงาน :  ดร.ดาริกา คงฤทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   จุลินทรีย์แอคติโนมัยซิทิท, ผิวรากพืชสมุนไพร, แวนโคมัยซิน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำอธิบาย :  ความสามารถในการปรับตัวของจุลินทรีย์ก่อโรคในการต้านทานต่อสารปฏิชีวนะที่มีใช้อยู่เดิม เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการต้านทานต่อสารปฏิชีวนะที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะที่มีโครงสร้างแตกต่างจากเดิม การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่ม actinomycetes ผลการศึกษาพบว่าการใช้วิธีการคัดเลือกเชื้อต้านทานต่อแวนโคมัยซินในการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์แอคติโนมัยซิทิทที่ผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากผิวรากพืชสมุนไพรจำนวน 12 ชนิด ไ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์แอคติโนมัยซิทิทที่ผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากผิวรากพืชสมุนไพร โดยใช้วิธีการคัดเลือกเชื้อต้านทานต่อแวนโคมัยซิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708