การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สำหรับการผลิตผักสลัดคุณภาพที่ปลูกในดิน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สำหรับการผลิตผักสลัดคุณภาพที่ปลูกในดิน
เจ้าของผลงาน :  ดร. จุฑามาศ แก้วมโน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Bacillus, ผักสลัด, ปลูกในดิน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คำอธิบาย :  การส่งเสริมการควบคุมโรครากเน่าและใบจุดของผักสลัด Lactuca sativa ที่ปลูกในดิน โดยใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ดำเนินการโดยทำแปลงสาธิตปลูกผักสลัดในดินภายใต้สภาพการจัดการดินตามวิธีของเกษตรกรและวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จำนวน 3 รอบปลูก พบว่าชีวภัณฑ์ B. subtilis มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรครากเน่าและใบจุด และสามารถใช้ร่วมกับเชื้อรา Beauveria bassiana ชนิดสดได้ การใช้ชีวภัณฑ์ช่วยลดความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคเมื่อคิดเป็นน้ำหนักสดของผักสลัดได้ร้อยละ 36-64 ขึ้นกับชนิดของผักและรอบที่ปลูกซ้ำและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าโดยเฉพาะส่วนของรากพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สำหรับการผลิตผักสลัดคุณภาพที่ปลูกในดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708