ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สำหรับการผลิตผักสลัดคุณภาพที่ปลูกในดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. จุฑามาศ แก้วมโน
คำสำคัญ Bacillus;ผักสลัด;ปลูกในดิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การส่งเสริมการควบคุมโรครากเน่าและใบจุดของผักสลัด Lactuca sativa ที่ปลูกในดิน โดยใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ดำเนินการโดยทำแปลงสาธิตปลูกผักสลัดในดินภายใต้สภาพการจัดการดินตามวิธีของเกษตรกรและวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จำนวน 3 รอบปลูก พบว่าชีวภัณฑ์ B. subtilis มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรครากเน่าและใบจุด และสามารถใช้ร่วมกับเชื้อรา Beauveria bassiana ชนิดสดได้ การใช้ชีวภัณฑ์ช่วยลดความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคเมื่อคิดเป็นน้ำหนักสดของผักสลัดได้ร้อยละ 36-64 ขึ้นกับชนิดของผักและรอบที่ปลูกซ้ำและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าโดยเฉพาะส่วนของรากพืช
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สำหรับการผลิตผักสลัดคุณภาพที่ปลูกในดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง