ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รณกร รักษ์วงศ์
คำสำคัญ มาเลเซียเชื้อสายไทย;อัตลักษณ์;มาเลเซีย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย อัตลักษณ์ความเป็นมาเลเซียเชื้อสายไทยในบริบทร่วมสมัยเป็นปฏิบัติการเชิงรุกที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยเป็นผู้ประกอบสร้างขึ้นโดยอาศัยปัจจัยเงื่อนไขทางสังคม 3 ประการได้แก่ ต้นทุนทางวัฒนธรรมเดิม หลักการทางกฎหมายและนโยบายของประเทศมาเลเซีย และ การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งจากการที่องค์กรในประเทศไทยสอนและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพรมแดนทางชาติพันธุ์ที่ทำให้ตัวตนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยเด่นชัดขึ้นในสังคมพหุเชื้อชาติของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งมีความแตกต่างจากความเป็นไทยตามแบบประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง