ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
คำสำคัญ เครือข่าย;ศัตรูธรรมชาติ;ควบคุมศัตรูพืช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี และจากผลการประเมินด้วยแบบสอบถามในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน 21 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,325 คน พบว่า ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นระดับดี และระดับพอใช้ นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกับหน่วยงานอื่นมากถึง 36 หน่วยงาน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง