ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
คำสำคัญ การจัดการปุ่ย;Bacillus;โรคไหม้ของข้าว
หน่วยงาน สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อศึกษาผลของระดับธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และผลกระทบต่อการควบคุมการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข 6 ในแปลงเกษตรกร โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 3 main plot คือ ชุดควบคุม ใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม และใช้ชีวภัณฑ์ สำหรับ Sub plot ประกอบด้วยอัตราปุ๋ย (N: P2O5: K2O) 5 ระดับ ดังนี้ 1) ชุดควบคุม (0:0:0) 2) อัตราเกษตรกร (4.0:2.28:2.49) 3) อัตรากรมการข้าว (6:3:6) 4) อัตราความต้องการไนโตรเจน (13.3:2.15:11.26) 5) อัตราสูงสุดของกรมการข้าว (9:6:6)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง