ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติบนฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวรตยา สารพร
คำสำคัญ สิ่งแวดล้อมศึกษา;การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ;ภัยพิบัติ;เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงาน ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติบนฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นแนวทางในการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การเตรียมความพร้อม ทักษะการจัดการความเสี่ยง และองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเตรียมการก่อนเกิดภัยพิบัติ การเผชิญเหตุระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐกิจแรงงานสัมพันธ์
Creative Commons License


รูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติบนฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง