ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์อัลฟา-กลูโคซิเดส และเอนไซม์ไดเพพทิดิล เพพทิเดส-โฟร์ของ ถั่วแดงหลวงและเปลือกถั่วเขียวจากการทดสอบในหลอดทดลองและผลทางคลินิกจากเครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้นต่อการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววาสนา ภู่เกตุ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา , รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม , ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
คำสำคัญ เปลือกถั่วเขียว;ถั่วแดงหลวง;กาแฟ;การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟา-กลูโคซิเดส;การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไดเพพทิดิล เพพทิเดส-โฟร์
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ถั่วแดงหลวงและเปลือกถั่วเขียว ต่างมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์อัลฟา-กลูโคซิเดส และไดเพพทิดิล เพพทิเดส โฟว์ และมีฤทธิ์มากกว่านำถั่วทั้งสองมาผสมกัน เปลือกถั่วเขียวคั่ว ยับยั้งการทำงานทั้ง 2เอนไซม์ มากกว่าเปลือกถั่วเขียวดิบและอบ กาแฟผสมเปลือกถั่วเขียวคั่วอัตราส่วน 25:75 มีค่าการยับยั้งเอนไซม์ทั้ง 2 มากกว่าอัตราส่วน 50:50, 75:25 และ 100:0 ตามลำดับ การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีผลไม่แตกต่างกัน ร้อยละ 54.5 ของอาสาสมัคร มีน้ำตาลหลังอาหารในเลือดลดหลังดื่มกาแฟผสมเปลือกถั่วเขียวคั่ว (50:50) เทียบกับการแฟสูตรควบคุม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง