ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ตฤษณา โสรัจจ์
คำสำคัญ การจัดการมรดกวัฒนธรรม;การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน;เมืองเก่าลพบุรี
หน่วยงาน ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย รูปแบบการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี เป็นนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สร้างขึ้นมาจากการวิจัยบนฐานคิดของทฤษฎีระบบ แนวคิดมรดกวัฒนธรรมและการจัดการมรดกวัฒนธรรม แนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษา แนวคิดทุนวัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประเมินผลนวัตกรรมตามแบบเคิร์กแพทริค มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง