ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการร่วม : การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ ธนะกิจ
คำสำคัญ Co-management;Tourism Development;Satun UNESCO Global Geopark
หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การจัดการร่วม : การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูลเป็นการจัดการร่วม ระหว่างภาครัฐ และชุมชนมีโครงสร้างการทำงานแบบองค์คณะ ซึ่งมีกติการ่วม ในการจัดระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการจัดการข้อขัดแย้ง ตลอดจนกลไกการทำงาน มีคณะอำนวยการ กรรมการร่วม และคณะทำงานร่วม นำไปสู่แบบแผนการจัดการร่วมลักษณะ PDCA ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ และนำไปสู่เป้าหมาย คือ สิทธิการเข้าถึงทรัพยากร กลุ่มชุมชน เครือข่าย รายได้ คุณภาพชีวิต ได้มาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน การอนุรักษ์ การเรียนรู้ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่ได้มาซึ่ง “Co-management Geopark Model” นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบทและเกี่ยวข้องต่อไป
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการร่วม : การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.