การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โรคแอนแทรกโนสพริก, เชื้อปฏิปักษ์
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำอธิบาย :  การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก การคัดเลือกและประเมินประสิทธิภาพเชื้อแอคติโนมัยซีสต่อการควบคุมเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพริกชีววิธี จัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 2 พื้นที่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708