ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. พิภัทร เจียมพิริยะกุล
คำสำคัญ พืชผักวงศ์กะหล่ำ;เชื้อราไตรโคเดอร์มา;โรครากเน่าโคนเน่า
หน่วยงาน สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ ให้มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค อยู่ในรูปชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาผงพร้อมใช้ สะดวก และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.