การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
เจ้าของผลงาน :  ดร. ปาณิสรา เทพกุศล
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เชื้อราเขียว, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำอธิบาย :  เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae สำหรับควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708