ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรโดยชีววิธีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ปี 2562)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
คำสำคัญ ศัตรูธรรมชาติ;พืชเศรษฐกิจ
หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัตรูธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1. การทดสอบวิธีการเก็บเกี่ยวดักแด้แตนเบียน Eretmocerus sp. ออกจากใบพืชเพื่อการผลิตชีวภัณฑ์ในอนาคต กิจกรรมที่ 2 การสร้างชุมชนต้นแบบผู้ผลิตผักปลอดภัย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรโดยชีววิธีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ปี 2562) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง