ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัว ของผู้มีอาการง่วงนอน: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัว ของผู้มีอาการง่วงนอน: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
เจ้าของผลงาน :  ตรัยย์เดช ชุมเดช
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
คำสำคัญ :   แสงสีฟ้า/การตื่นตัว/คลื่่นไฟฟ้าสมอง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยบูรพา/ 9/41 ม.2 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
คำอธิบาย :  การรับแสงสีฟ้าผ่านประสาทตาโดยเซลล์รับแสง Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells (ipRGCs)ส่งสัญญาณผ่าน Supra Chiasmatic Nucleus (SCN) ไปต่อมไพเนียล เพื่อหยุดยั้งการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน ส่งผลให้สมองตื่นตัว และมีความสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ด้วยเครื่องวัด Muse และบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระบบบลูทูธ ซึ่งสะดวกในการใช้งานทั้งภายในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม มีเซ็นเซอร์ 7 ตัว ติดบริเวณหน้าผากและหลังใบหู แสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสายตามีความยาวคลื่น 415-455 นาโนเมตร สำหรับแสงสีฟ้าที่ไม่อันตรายต่อสายตาจะมีความยาวคลื่น 465-495 นาโนเมตร แสงสีฟ้าช่วงนี้ ทำงานร่วมกับนาฬิกาชีวิต ทำให้สมองตื่นตัว ซึ่งเกิดจากสมองไปควบคุมสั่งการปริมาณการหลั่งเมลาโทนินที่หน้าหน้าที่ควบคุมการนอน ดังนั้น ถ้ากระตุ้นสมองด้วยการรับแสงสีฟ้าผ่านทางตาไปสู่สมอง สมองจะสั่งการให้ลดการหลั่งเมลาโทนิน ทำให้ไม่ง่วงนอนหรือสมองมีความตื่นตัว แสงสีฟ้าความยาวคลื่น 470 นาโนเมตรสามารถทำให้สมองตื่นตัวได้ดี โดยการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองอัลฟาและเบต้า ถ้ารับแสงสีฟ้านานต่างกัน คลื่นไฟฟ้าสมองอัลฟาและเบต้า หลังจากรับแสงสีฟ้าแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708