ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทของสารสกัดปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อโรคพาร์กินสันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP+/MPTP ทั้งในเซลล์และหนูทดลอง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทของสารสกัดปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อโรคพาร์กินสันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP+/MPTP ทั้งในเซลล์และหนูทดลอง
เจ้าของผลงาน :  นางสาว กุลวดี หนูหนอง
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์, ผศ.ดร. มรกต สร้อยระย้า, ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
คำสำคัญ :   Holothuria scabra, Parkinson disease, SH-SY5Y, MPP+, MPTP, Tyrosine hydroxylase., α-synuclein, C57BL/6 mice
หน่วยงาน :  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาฤทธิ์ของสารสกดัจากปลิงทะเล Holothuria scabra ในการป้องกันการเกิดโรคพาร์กินสัน โดยใช้การทดสอบทั้งในเซลล์และหนูทดลองเป็นต้นแบบ พบว่าสารสกัดปลิงทะเลสามารถป้องกันการตายของเซลล์ dopaminergic-like neuron จากการถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP+ ได้ ผ่านทางการกลไกการยับยั้งการตายแบบ apoptosis และนอกจากนี้สารสกัดปลิงทะเลยังสามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาท (dopaminergic neuron) ในสมองหนูทดลอง และลดอาการโรคพาร์กินสันในหนูทดลองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.575459/full
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทของสารสกัดปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อโรคพาร์กินสันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708