ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทของสารสกัดปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อโรคพาร์กินสันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP+/MPTP ทั้งในเซลล์และหนูทดลอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว กุลวดี หนูหนอง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์, ผศ.ดร. มรกต สร้อยระย้า, ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
คำสำคัญ Holothuria scabra, Parkinson disease, SH-SY5Y, MPP+, MPTP, Tyrosine hydroxylase., α-synuclein, C57BL/6 mice
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาฤทธิ์ของสารสกดัจากปลิงทะเล Holothuria scabra ในการป้องกันการเกิดโรคพาร์กินสัน โดยใช้การทดสอบทั้งในเซลล์และหนูทดลองเป็นต้นแบบ พบว่าสารสกัดปลิงทะเลสามารถป้องกันการตายของเซลล์ dopaminergic-like neuron จากการถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP+ ได้ ผ่านทางการกลไกการยับยั้งการตายแบบ apoptosis และนอกจากนี้สารสกัดปลิงทะเลยังสามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาท (dopaminergic neuron) ในสมองหนูทดลอง และลดอาการโรคพาร์กินสันในหนูทดลองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.575459/full
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทของสารสกัดปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อโรคพาร์กินสันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร MPP is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง