การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์มน้ำมัน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์มน้ำมัน
เจ้าของผลงาน :  นางสาวพพิลาลักษณ์ โพธิ์เพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปาล์มน้ำมัน, เทเนอรา, องค์ประกอบทะลาย
หน่วยงาน :  สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (พืชศาสตร์) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลายปาล์ม เพื่อประเมินผลผลิตน้ำมันที่ได้จากส่วนของเนื้อปาล์มและเนื้อในเมล็ด มีวิธีการดังนี้ เริ่มจากเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มที่สุกแก่เต็มที่ สุ่มก้านช่อผลย่อยจำนวน 20 ก้านช่อผล ทำการแยกผลปาล์มออกจากก้านช่อผล สุ่มผลปาล์มดี 20 ผล หั่นแยกเนื้อปาล์มออกจากเมล็ด นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 °C 48 ชม. นำส่วนเนื้อปาล์มแห้งบดให้ละเอียด ทำการสุ่มเนื้อปาล์มแห้งบรรจุลงกระดาษทิชชู่ปิดผนึกแล้วแช่ในน้ำมันG91 นานติดต่อกัน 5 วัน โดยมีการเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708