ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การระบุไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เกสร ตระกูลรัมย์
เจ้าของผลงานร่วม พิชิตพล จันทน์เอียด, นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์, รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์, รศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร, ดร.สุมนมาลย์ อุทยมกุล, ซูไฮมี บูยา, ผศ.ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์, รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส
คำสำคัญ Biomarker, diagnosis, MicroRNA, non-small cell lung cancer, quantitative real-time polymerase chain reaction
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปัจจุบันพบว่าไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNA) ในกระแสเลือดสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดได้ อย่างไรก็ตามแต่ละการศึกษาพบการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอแต่ละชนิดแตกต่างกัน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพของวิธีการสกัดไมโครอาร์เอ็นเอโดยใช้ Trizol®LS และทดสอบความคงตัวของไมโครอาร์เอ็นเอภายใต้การเก็บรักษาที่สภาวะต่างๆ ผู้วิจัยยังทำการค้นหาชนิดของ miRNA ที่แสดงออกอย่างแตกต่างในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด NSCLC เทียบกับกลุ่มควบคุม วิธีการสกัด RNA ด้วย Trizol®LS เหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อตรวจวัด miRNA ในซีรัม ยีน RNU6, miR-145 และ miR-20a ย่อยสลายที่อุณหภูมิห้องแต่ยีนทั้งหมดมีความคงตัวที่อุณหภูมิ 4ºC, -20ºC และ-80ºC เป็นเวลา 72 ชั่วโมงทั้งในสภาวะการเก็บรักษาแบบซีรัมและอนุพันธ์ cDNA นอกจากนี้ที่อุณหภูมิ -20ºC ยีนเหล่านี้มีความคงตัวเมื่อเก็บในรูปแบบอนุพันธ์ cDNA เป็นเวลา 3 เดือนและยังทนต่อสภาวะแช่แข็ง-ละลายจำนวน 4 รอบ การค้นหา miRNA พบว่า miRNA จำนวน 539 ชนิดสามารถตรวจพบได้ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งปอดและกลุ่มควบคุม จากการทวนสอบและการประเมินผลทางคลินิกพบว่า miR-339-3p แสดงออกเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งปอดเมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคปอดอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งปอด (P=0.001) และพบว่า miRNA ดังกล่าวให้ AUC สำหรับการแยกผู้ป่วยมะเร็งปอดจากผู้ป่วยโรคปอดอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งปอดเท่ากับ 0.632 (95% CI 0.561-0.702) นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ปัจจัยทางคลินิกได้แก่ อายุ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ miR-339-3p สามารถเพิ่มค่า AUC ได้เท่ากับ 0.714 (95% CI 0.649-0.779) ดังนั้น miR-339-3p อาจนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อช่วยวินิจฉัยมะเร็งปอดชนิด NSCLC ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7476089/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การระบุไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง