ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแยกและศึกษาคุณสมบัติของเปปไทด์ต้านเชื้อราจากพืชสมุนไพรต่อเชื้อราฉวยโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณสิชา ป้องป้อม, ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช วณิตย์ธนาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยอดคีรี, ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
คำสำคัญ Antifungal activity, antifungal proteins, opportunistic fungi, medicinal plants
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โปรตีนต้านเชื้อรา เป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภท เช่น พืช สัตว์ เป็นต้น และจัดเป็นภูมิคุ้มกันด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโรค โปรตีนต้านเชื้อราที่แยกจากพืชสมุนไพรอาจจะมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อราได้เพื่อนำมาใช้ในการรับมือการเกิดการดื้อยาของยาต้านเชื้อราที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราของโปรตีนต้านเชื้อราของพืชสมุนไพรไทยต่อเชื้อราก่อโรคฉวยโอกาสในผู้ป่วย ประกอบด้วย Candida albicans ATCC90028, Cryptococcus neoformans ATCC90112, Aspergillus fumigatus NCPF7367 และ Talaromyces marneffei ATCC200051 ผลการทดลองพบว่า จากพืช 10 ชนิด Rhinacanthus nasutus, Andrographis paniculata และ Psidium guajava ออกฤทธิ์ในการยับยั้งได้ดีที่สุด โปรตีนที่แยกได้พืชส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อ T. marneffei (yeast phase) ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ C. neoformans, C. albicans, T. marneffei (mold phase) และ A. fumigatus จากพืชสมุนไพรทั้งหมด R. nasutus และ A. paniculate ถูกคัดเลือกในการนำไปทำ partial purification ด้วยหลักกการ size cut-off membrane centrifugation ประกอบด้วย RN_A, RN_B, RN_C, AP_A, AP_B และ AP_C และทดสอบฤทธิ์ต้าน T. marneffei ผลการทดลองพบว่า partial purified fractions ของ A. paniculate และ R. nasutus ออกฤทธิ์ยับยั้ง T. marneffei โดยให้ค่า MIC และ MFC ในช่วง 2 - 128 μg/ml และ 16->128 µg/ml โปรตีนต้านเชื้อราจากทองพันชั่งและฟ้าทะลายโจรมีศักยภาพในการนำไปศึกษาต่อเพื่อพัฒนาเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/9045
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง