ผลของการประสานข้อมูลเชิงตัวเลขด้วยข้อมูลตรวจวัดจากเรดาร์ในการจำลองสภาพอุตุนิยมวิทยาช่วงฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของการประสานข้อมูลเชิงตัวเลขด้วยข้อมูลตรวจวัดจากเรดาร์ในการจำลองสภาพอุตุนิยมวิทยาช่วงฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  นายจักรกฤษณ์ แจขจัด
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี, ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ, ดร.สุกฤษฏิ์ เกิดแสง, ดร.ปฏิพัทธิ์ วงศ์เรือง
คำสำคัญ :   สภาพอุตุนิยมวิทยา, ช่วงฝนตกหนัก, ภาคเหนือตอนบน, เรดาร์, การประสานข้อมูลเชิงตัวเลข, แบบจำลองสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยพะเยา
คำอธิบาย :  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์สภาพอุตุนิยมวิทยาด้วยแบบจำลองสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ(WRF Model) โดยใช้เทคนิค Data Assimilation(DA) ด้วยข้อมูลตรวจวัดจากเรดาร์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
ผลของการประสานข้อมูลเชิงตัวเลขด้วยข้อมูลตรวจวัดจากเรดาร์ในการจำลองสภาพอุตุนิยมวิทยาช่วงฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710