การแสดงออกของยีสต์แอนติเจนระหว่างการเปลี่ยนรูปร่างของเชื้อ Talaromyces (Penicillium) marneffei และการประยุกต์ใช้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาวินิจฉัยโดยโมโนโคนอลแอนติบอดี ชนิด 4D1

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การแสดงออกของยีสต์แอนติเจนระหว่างการเปลี่ยนรูปร่างของเชื้อ Talaromyces (Penicillium) marneffei และการประยุกต์ใช้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาวินิจฉัยโดยโมโนโคนอลแอนติบอดี ชนิด 4D1
เจ้าของผลงาน :  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.สิริดา ยังฉิม, ศ.ดร.นงนุช วณิตย์ธนาคม, ศ.ดร. กวี รัตนบรรณางกูร
คำสำคัญ :   Talaromyces (Penicillium) marneffei, Antigenic expression, Talaromycosis (Penicilliosis)
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย :  เชื้อรา Talaromyces marneffei (T. marneffei) เป็นเชื้อราสองรูปที่จัดเป็นเชื้อฉวยโอกาสในการก่อโรคในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือ ผู้ป่วยเอดส์ โดยการเปลี่ยนรูปร่างจากระยะราสาย (mold) ไปเป็นระยะยีสต์ (yeast) ถือเป็นปัจจัยในการก่อโรคที่สำคัญ ในเชิงพยาธิกำเนิด (pathogenesis) รวมทั้งการอยู่รอดภายในเซลล์เม็ดขาวของโฮสต์ การศึกษาครั้งนี้ ใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะต่อระยะยีสต์ (4D1) ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงจากระยะราสายไปเป็นระยะยีสต์โดยทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแอนติเจน การแสดงของแอนติเจน ทั้งภายในอาหารเลี้ยงเชื้อ (In vitro) และภายในเซลล์แมคโครฟาจของมนุษย์ (human macrophage) ตลอดจนการตอบสนองทางด้านไซโตไคน์อักเสบ หลังการติดเชื้อรา T. marneffei การศึกษานี้จะสามารถนำเอา โมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดนี้ ไปใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนระยะของ T. marneffei ได้ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานของการติดเชื้อ T. marneffei รวมทั้งศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านแอนติบอดีบำบัด (therapeutic monoclonal antibody)
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889319310041?via%3Dihub
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
การแสดงออกของยีสต์แอนติเจนระหว่างการเปลี่ยนรูปร่างของเชื้อ Talaromyces (Penicillium) marneffei และการประยุกต์ใช้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาวินิจฉัยโดยโมโนโคนอลแอนติบอดี ชนิด 4D1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710