ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักประกันทางสุขภาพสำหรับผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติตามมุมมองของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันทนีย์ เดชารัตนชาติ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี, อาจารย์ ดร.ณภัทร ประภาสุชาติ
คำสำคัญ รูปแบบหลักประกันทางสุขภาพ, หลักประกันทางสุขภาพ, ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบหลักประกันสุขภาพของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรูปแบบหลักประกันสุขภาพของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย คือ รูปแบบผสมผสานระหว่างการบังคับซื้อบัตรประกันสุขภาพและการสมัครใจซื้อบัตรประกันสุขภาพ ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ผู้มีสิทธิหรือผู้เอาประกัน 2) ผู้ให้ประกัน 3) ชุดสิทธิประโยชน์ 4) หน่วยบริการ 5) การคลังของหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบหลักประกันสุขภาพที่วางอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเกิดความเสมอภาคมีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม ไม่แบ่งแยก ไม่กีดกัน และไม่เลือกปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสิทธิทางสุขภาพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง