การพัฒนารูปแบบหลักประกันทางสุขภาพสำหรับผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติตามมุมมองของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบหลักประกันทางสุขภาพสำหรับผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติตามมุมมองของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของผลงาน :  วันทนีย์ เดชารัตนชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี, อาจารย์ ดร.ณภัทร ประภาสุชาติ
คำสำคัญ :   รูปแบบหลักประกันทางสุขภาพ, หลักประกันทางสุขภาพ, ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบหลักประกันสุขภาพของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรูปแบบหลักประกันสุขภาพของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย คือ รูปแบบผสมผสานระหว่างการบังคับซื้อบัตรประกันสุขภาพและการสมัครใจซื้อบัตรประกันสุขภาพ ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ผู้มีสิทธิหรือผู้เอาประกัน 2) ผู้ให้ประกัน 3) ชุดสิทธิประโยชน์ 4) หน่วยบริการ 5) การคลังของหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบหลักประกันสุขภาพที่วางอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเกิดความเสมอภาคมีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม ไม่แบ่งแยก ไม่กีดกัน และไม่เลือกปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของสิทธิทางสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710