ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิราภรณ์ ทองตัน
เจ้าของผลงานร่วม วรพงศ์ ภู่พงศ์ , มนฤทัย ศรีทองเกิด , สุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล
คำสำคัญ การพัฒนา;เครื่องสำอาง;สมุนไพร;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;พืชเศรษฐกิจดั้งเดิม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย จุดประสงค์ของงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่วิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเกษตรกร นักเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 6 เรื่อง 1. การประยุกต์ใช้น้ำมันรำข้าวและสารสกัดรำข้าวหอมมะลิแดงในเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง 2. การสร้างตำรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีและข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดสุรินทร์ 3. การประยุกต์ใช้แว๊กซ์จากน้ำมันรำข้าวหอมมะลิและสารสกัดจากดอกมะลิในผลิตภัณฑ์สปาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 4. การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดกากลูกหม่อน 5. การพัฒนาเครื่องสำอางต้านเชื้อก่อสิว จากสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษา มังคุด ขมิ้น และบัวบก และ 6. การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันดอกทานตะวัน เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้แก่ 11 กลุ่ม ผ่าน 5 กิจกรรม ได้ผลสำเร็จคือ มี 4 กลุ่มได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง มีเครื่องสำอางที่ได้รับการจดแจ้งจากองค์การอาหารและยาจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ โดยทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์สามารถทำรายได้จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง