ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตโคไฮดรอกซีวารีเลตจากไซยาโนแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติภัฏ โชติจินดากุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. ชยากร ภูมาศ , ผศ.ดร. วสุ ปฐมอารีย์ , ผศ.ดร.กาญจนา ดำริห์ , ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ , ผศ.ดร. เจษฎา เรืองสุริยะ
คำสำคัญ polyhydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate;bioplastics;cyanobacteria;response surface methodology
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษานี้เป็นสร้างองค์ความรู้สำหรับการนำไซยาโนแบคทีเรียจากธรรมชาติในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของภาคเหนือมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จากสารมูลค่าสูง คือ พลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรทโคไฮดรอกซีวารีเลท โดยอาศัยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเฉพาะทางและประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในงานทางด้านการแพทย์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักถึงแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตโคไฮดรอกซีวารีเลตจากไซยาโนแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง