ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการจำลองแบบเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการพยาบาล และความสามารถในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พันตำรวจโทหญิง สิวาภรณ์ เจริญวงค์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.น.ต.ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์ , รศ.ดร. ณัฐพล รำไพ
คำสำคัญ การจัดการสภาพแวดล้อมการจำลองแบบเสมือนจริง, การจัดการสภาพแวดล้อม, การจำลองเสมือนจริง, สมรรถนะทางการพยาบาล, ความสามารถในตนเอง;virtual simulation environmental management, environmental management, virtual simulation, nursing competency, self-efficacy
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้เครือข่ายออนไลน์ การสร้างสถานการณ์จำลอง การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถแบ่งปันความรู้และเนื้อหาต่างๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ สามารถส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการทำงานได้มากขึ้น เพื่อเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) มีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารกันได้ตลอดเวลาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การเรียนรู้ต้องไม่ใช่สถานการณ์สมมติในห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการจำลองแบบเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการพยาบาล และความสามารถในตนเองของนักศึกษาพยาบาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง