ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเมืองเชิงวัฒนธรรมของการสร้างประวัติศาสตร์ในประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุธีรา คณะธรรม
คำสำคัญ การเมืองเชิงวัฒนธรรม (cultural politics), โลกาภิวัตน์ (globalizaion) ประเพณีการแข่งขันเรือยาว (longboat racing festival) นาฏกรรมทางวัฒนธรรม (cultural performance)
หน่วยงาน สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดน่านเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าบริบทของสังคม การเมือง อุดมการณ์และเศรษฐกิจของสังคม ไม่ใช่พื้นที่ที่หยุดนิ่งหากแต่มีพลวัตที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการยกฐานะของประเพณีท้องถิ่นให้กลายเป็นงานประเพณีในระดับประเทศ ผ่านการควบคุมทางการเมืองเหนือชุมชนในระบบราชการและวิธีการทางกฎหมาย มุ่งเน้นความเป็นเหตุเป็นผล (rationalization) หรือแม้แต่ชุมชนเองที่ต้องการสร้างโอกาสในการเผยแพร่ตัวตนทุกรูปแบบผ่านการแสดงออกในพื้นที่ประเพณีดังกล่าว
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเมืองเชิงวัฒนธรรมของการสร้างประวัติศาสตร์ในประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง