การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม
เจ้าของผลงาน :  คำรณ สิระธนกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   สุจิน สุนีย์, กิติพงษ์ แซ่เฮ็ง
คำสำคัญ :   การจัดการขยะมูลฝอย, นครพนม, ขยะมูลฝอย, การจัดการขยะ
หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
คำอธิบาย :  การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ การนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3R ของประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบล ภายในจังหวัดนครพนม โดยมีขั้นตอนในการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญดังนี้ 1) การศึกษาบริบทของชุมชนและบริบทด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 2) การคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4) การติดตามผลและการสรุปผล โดยการจัดกิจกรรมประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710