การพัฒนาเว็บไซด์การจัดการความรู้ของห้องสมุดประชาชนสำหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาเว็บไซด์การจัดการความรู้ของห้องสมุดประชาชนสำหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
เจ้าของผลงาน :  ณัฐพร เชื้อมหาวัน
เจ้าของผลงานร่วม :   นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน, นางสาวพีริยา จารุเศรษฐการ, นางสาวชุตินันท์ พึ่งเกตุ
คำสำคัญ :   ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์, การจัดการความรู้, ศูนย์อาเซียนศึกษา, เว็บเทคโนโลยี 2.0
หน่วยงาน :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน
คำอธิบาย :  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน กศน. ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน การนำเว็บเทคโนโลยี 2.0 มาช่วยพัฒนาเว็บไซด์การจัดการความรู้ของห้องสมุดประชาชนสำหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา จึงเป็นเครื่องมือการจัดการข้อมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ ง่ายและสะดวกในการสืบค้น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.nfeaseanstudy.com/
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710