ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเว็บไซด์การจัดการความรู้ของห้องสมุดประชาชนสำหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพร เชื้อมหาวัน
เจ้าของผลงานร่วม นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน , นางสาวพีริยา จารุเศรษฐการ , นางสาวชุตินันท์ พึ่งเกตุ
คำสำคัญ ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์;การจัดการความรู้;ศูนย์อาเซียนศึกษา;เว็บเทคโนโลยี 2.0
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน กศน. ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน การนำเว็บเทคโนโลยี 2.0 มาช่วยพัฒนาเว็บไซด์การจัดการความรู้ของห้องสมุดประชาชนสำหรับเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา จึงเป็นเครื่องมือการจัดการข้อมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ ง่ายและสะดวกในการสืบค้น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nfeaseanstudy.com/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง