ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดากับบุตรสาว ต่อพฤติกรรมของมารดาในการสื่อสารเรื่องเพศและความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์ของบุตรสาวก่อนวัยรุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาวนา พรหมเนรมิต
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ รศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส
คำสำคัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์;บุตรสาว;มารดา;ก่อนวัยรุ่น;ความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์;การสื่อสารเรื่องเพศ;ความเสี่ยงทางเพศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์สุขภาพในระยะยาว ซึ่งทั่วโลกต้องการวิธีและโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของปัญหานี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดากับบุตรสาวช่วยเพิ่มทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจ และพฤติกรรมของมารดาในการสื่อสารเรื่องเพศ และความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์ของบุตรสาวก่อนวัยรุ่น เพื่อลดความเสี่ยงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดากับบุตรสาว ต่อพฤติกรรมของมารดาในการสื่อสารเรื่องเพศและความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์ของบุตรสาวก่อนวัยรุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง