ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วย (Musa acuminata) จีโนม AAA ด้วยรังสีแกมมาและตรวจสอบการกลายด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริญยา คาชิมา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ และรศ. ดร. ธีระชัย ธนานันต์
คำสำคัญ กล้วยสกุล Musa, รังสีแกมมา, การกลาย, เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายในกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองไต้หวัน และกล้วยหอมเขียวด้วยรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ลักษณะแปลกใหม่ และประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี พบว่ากล้วยแต่ละพันธุ์มีความทนต่อรังสีที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้การเจริญเติบโตแต่ละด้านเกิดการเปลี่ยนที่ต่างกัน เมื่อตรวจสอบการกลายของกล้วยทั้ง 3 พันธุ์ ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี พบว่าสามารถแยกความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นที่ผ่านการฉายรังสีออกจากต้นที่ไม่ผ่านการฉายรังสีได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง