ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
เจ้าของผลงานร่วม ศรัณย์ จันทร์แก้ว , สุดากาญจน์ แยบดี , สมใจ แซ่ภู่
คำสำคัญ การทอผ้า;เส้นด้ายยืน;นครศรีธรรมราช;เนินธัมมัง;เครื่องม้วนเส้นไหม
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยเรื่องเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ เปรียบเทียบ เทคนิคการม้วนแบบเดิม และพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สำหรับม้วนเส้นยืน โดยมีการดำเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาขั้นตอน กระบวนการขึ้นเส้นไหมยืนแบบเดิม 2. นำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 3. นำต้นแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนพร้อมเทคนิคการม้วน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและเผยแพร่วิธีการใช้ 4. ผลิตผืนผ้าโดยกำหนดให้ทอผ้ายกเมืองนคร ทอผ้าไหมลายดอกพิกุลและทอผ้าไหมยกดอกลาย สุพรรณสาร 5. นำผืนผ้าไหมที่ได้ใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืน ทำการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) นำผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง