การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของผลงาน :  กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
เจ้าของผลงานร่วม :   ศรัณย์ จันทร์แก้ว, สุดากาญจน์ แยบดี, สมใจ แซ่ภู่
คำสำคัญ :   การทอผ้า, เส้นด้ายยืน, นครศรีธรรมราช, เนินธัมมัง, เครื่องม้วนเส้นไหม
หน่วยงาน :  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำอธิบาย :  งานวิจัยเรื่องเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ เปรียบเทียบ เทคนิคการม้วนแบบเดิม และพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สำหรับม้วนเส้นยืน โดยมีการดำเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาขั้นตอน กระบวนการขึ้นเส้นไหมยืนแบบเดิม 2. นำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 3. นำต้นแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนพร้อมเทคนิคการม้วน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและเผยแพร่วิธีการใช้ 4. ผลิตผืนผ้าโดยกำหนดให้ทอผ้ายกเมืองนคร ทอผ้าไหมลายดอกพิกุลและทอผ้าไหมยกดอกลาย สุพรรณสาร 5. นำผืนผ้าไหมที่ได้ใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืน ทำการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) นำผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710