การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูรีเทนโฟมเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูรีเทนโฟมเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์
เจ้าของผลงาน :  เวสารัช จรเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เซลลูโลส, พอลิยูรีเทนโฟม, วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม, สาหร่ายไก
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำอธิบาย :  การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูรีเทนโฟมเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของสาหร่ายไกและเป็นงานวิจัยที่นำร่องการใช้ประโยชน์จากชีวมวลสาหร่ายไกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำสาหร่ายไกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเซลลูโลส เพื่อนำไปใช้ในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม โดยจากการศึกษาพบว่า วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ได้มีคุณสมบัติเป็นบรรจุภัณฑ์รับแรงกระแทกได้ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูรีเทนโฟมเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710