ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตาร์ชข้าวที่ได้จากการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ , ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล , รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
คำสำคัญ ไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์;สตาร์ชข้าว;การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน;การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตาร์ชข้าวที่ได้จากการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบในสัตว์ทดลอง พบว่าไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตาร์ชข้าวมีความปลอดภัย โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการจดทะเบียนรับรองจากองค์การอาหารและยาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง