ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเสทที่ผลิตในระดับขยายขนาดการผลิต ในคนที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
เจ้าของผลงานร่วม นางยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ , พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร , วีระพล แสงอาทิตย์ , เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ , อัมพร แซ่เอียว
คำสำคัญ รำข้าว;เมแทบอลิกซินโดรม;การอักเสบ;ภาวะเครียดออกซิเดชัน;rice bran;metabolic syndrome;inflammation;oxidative stress
หน่วยงาน สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลของสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเสทที่ผลิตในระดับขยายขนาดการผลิตในคนที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม ศึกษาผลของสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเสทบรรจุในรูปของแคปซูลต่อระดับของไขมันและน้ำตาลในเลือด ความดันเลือด ปัจจัยการห้ามเลือด ภาวะเครียดออกซิเดชัน และการอักเสบ ในผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย คือ ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเสท ที่ทำให้ผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมลดโอกาสในการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง