ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการสกัดสารสำคัญจากใบมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณพร อิฐรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม สุมาลี ปานทอง , ผกากรอง ทองดียิ่ง , ศุณิตา มากชูชิต
คำสำคัญ Cassava;Cytotoxicity;Functional Ingredients;Rutin;ใบมันสำปะหลัง;ความเป็นพิษต่อเซลล์;สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่;รูติน
หน่วยงาน สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ใบมันสำปะหลังมักเหลือทิ้งไม่มีการนำมาแปรรูป ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดศึกษาวิธีการสกัดสารสำคัญจากใบมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ อีกทั้งศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และควบคุมคุณภาพของสารสกัดเพื่อส่งต่อให้กับโครงการย่อยที่ 2 และ 4 พบว่าสารสกัดใบมันสำปะหลังแห้งที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งดี เพราะมีปริมาณไซยาไนด์สูง ผลการแยกสารรูติน พบว่าสารสกัดในตัวทำละลายคลอโรฟอร์มมีปริมาณรูตินมากที่สุด เท่ากับ 64.75 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อกรัม และตรวจไม่พบสารลินามาริน รูตินที่แยกได้มีความบริสุทธิ์สูงถึง 96%
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชไร่

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง