ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นและสารชีวภัณฑ์ ในการผลิตพืชอาหารอินทรีย์สำหรับเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ บุญแรง
คำสำคัญ การถ่ายทอด;จุลินทรีย์ท้องถิ่น;สารชีวภัณฑ์;การผลิต;พืชอาหารอินทรีย์;สำหรับเกษตรกร;จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การดำเนินงานโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นและสารชีวภัณฑ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยผลปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมการทดสอบการผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ การผลิตมะเขือม่วง หอมหัวใหญ่ ซุกินิ และเสาวรส ด้วยการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นกับวัสดุบำรุงดินในการหมักดิน การใช้น้ำหมักชีวภาพและใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคและแมลง ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและได้ปริมาณที่น่าพอใจ มีเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (PGS) จำนวน 27 รายและหน่วยรับรองอื่น 1 ราย เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS แหล่งการเรียนรู้การผลิตพืชเครื่องปรุงอินทรีย์เพื่อการส่งออกและแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชเมืองหนาวอินทรีย์ ได้จัดตั้งเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับอำเภอ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยังผลให้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกขีดความสามารถในการผลิตพืชอินทรีย์ ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง