ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับเอทิลีนสำหรับประยุกต์ใช้ตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมพรรณ เลี้ยงถนอม
คำสำคัญ การสุกของผลไม้;วัสดุผสมขนาดนาโน;ตัวตรวจจีบแก๊ส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย Cr/Au) สำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สเอทิลีนที่ปล่อยออกมาจากเมล่อนก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยศึกษาค่าการตอบสนอง (Response) เวลาในการตอบสนอง (Response time) และเวลาในการกลับคืนสู่สภาพเดิม (Recovery time) ค่าความเฉพาะเจาะจง (Selectivity) และความมีเสถียรภาพ (Stability) ของฟิล์มเซ็นเซอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123540
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับเอทิลีนสำหรับประยุกต์ใช้ตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง