ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการบริโภคแคปซูลสารสกัดใบมันสำปะหลังต่อน้ำหนักตัว และ ภาวะดื้อ อินซูลิน ในอาสาสมัครน้ำหนักเกิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร , ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี , ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ผศ.ดร. ปณคพร วรรณานนท์ , รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น
คำสำคัญ Cassava leaf;cholesterol;over weight;ใบมันสำปะหลัง;คลอเรสเตอรอล;น้ำหนักเกิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เพื่อศึกษาความปลอดภัย และผลการบริโภคสารสกัดใบมันสำปะหลังในรูปแบบแคปซูล ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด โดยกิจกรรมในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาตำรับ การศึกษาคุณสมบัติและความคงตัวของแคปซูลสารสกัดใบมันสำปะหลัง การศึกษาผลของแคปซูลสารสกัดใบมันต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดในทางคลินิก ซึ่งผลพบว่าสารสกัดใบมันสำปะหลังมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นตำรับรูปแบบแคปซูลได้สำเร็จและทำให้ได้ตำรับที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจากการพัฒนาสูตรตำรับ จึงได้เตรียมตำรับแคปซูล ขนาด 50 mg สารสกัดใบมันสำปะหลัง/capsule มีน้ำหนักของแคปซูล 0.5798 ± 0.0135 g (95.32 – 104.08%) และขนาด 100 mg สารสกัดใบมันสำปะหลัง/capsule มีน้ำหนักของแคปซูล 0.5868 ± 0.0097 g (97.36 – 103.14) และตัวยาแต่ละขนาด 88.43 ± 5.61 ถึง 98.39 ± 5.34 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (85 – 115%) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน และ %RSD ≤ 6 , %recovery 90 – 110% และเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของแคปซูลสารสกัดใบมันสำปะหลัง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 30 นาที) โดยพบว่าแคปซูลแต่ละขนาด 50 และ 100 mg/capsule ใช้เวลาเฉลี่ยในการแตกตัว เท่ากับ 2.77 – 3.12 และ 3.15 – 3.31 นาที ตามลำดับ และการละลายของสารสกัดออกจากแคปซูล (dissolution) พบว่าสารสกัดใบมันสำปะหลังสามารถละลายออกมาได้มากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณสารสกัดทั้งหมด ได้ในเวลา 60-120 นาที สำหรับแคปซูล ขนาด 50 mg สารสกัดใบมันสำปะหลัง/capsule และ 120-150 นาที สำหรับแคปซูล ขนาด 100 mg สารสกัดใบมันสำปะหลัง/capsule และตำรับดังกล่าวมีความคงตัว ตลอดระยะเวลา 6 เดือน หลังจากเก็บรักษาไว้ในสภาวะปกติ และสภาวะที่มี อุณหภูมิ 40oC ± 2 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ เท่ากับ 75% RH ± 5% RH ตามแนวทางในการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และผลจากการศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยในอาสาสมัครพบว่าอาสาสมัครที่ได้รับแคปซูลขนาด 100, 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ไม่พบความเป็นพิษถึงแม้ว่าในอาสาสมัครที่ได้รับแคปซูลสารสกัดใบมันสำปะหลังขนาด 500 มิลลิกรัมต่อวันหลังรับประทานไป 1 ครั้ง มีค่า platelet ลดลง แต่ค่าที่พบยังอยู่ในขอบเขตปกติ นอกจากนั้นยังพบว่าอาสาสมัครที่ได้รับแคปซูลสารสกัดใบมันสำปะหลังขนาด 100 มิลลิกรัมต่อวันหลังรับประทานไป 1ครั้งมีค่า fasting blood glucose ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งน่าจะนำไปศึกษาผลและกลไกต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในขั้นต่อไป ผลที่ได้จากการศึกษาทำให้เห็นศักยภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพของสารสกัดใบมันสำปะหลัง ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง