ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพในการต้านภาวะเครียด วิตกกังวล และนอนไม่หลับ ของอาหารเสริมสุขภาพที่มีสารสกัดโปรตีนเข้มข้นจากใบมันสำปะหลัง เป็นองค์ประกอบในหนูแรท
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวี ทูคำมี
เจ้าของผลงานร่วม จินตนาภรณ์ วัฒนธร , เทอดไทย ทองอุ่น , ปณคพร วรรณานนท์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ
คำสำคัญ Manihot esculenta;crude extract;protein hydrolysate;acute toxicity;subchronic toxicity;มันสำปะหลัง;โปรตีนสกัด;ระบบประสาทส่วนกลาง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของน้ำนมถั่วเหลืองผสมโปรตีนสกัดเข้มข้นจากใบมันสำปะหลัง ต่อ ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และนอนไม่หลับในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดด้วยการขังในที่แคบ วันละ 2 ชั่วโมงติดต่อกัน 14 วัน การทดสอบผลต่อภาวะซึมเศร้าพบว่าหนูที่ได้รับการป้อนน้ำนมถั่วเหลืองผสมโปรตีนสกัดเข้มข้นจากใบมันสำปะหลัง ขนาด 12.5 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว สามารถลดภาวะซึมเศร้าได้ หนูที่ได้รับการป้อนน้ำนมถั่วเหลืองผสมโปรตีนสกัดเข้มข้นจากใบมันสำปะหลัง ขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวสามารถลดอาการได้ทั้งภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ อย่างไรก็ตามยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์และผลของผลิตภัณฑ์ต่อการตอบสนองต่อความเครียด รวมทั้งต้องทดสอบผลของพิษกึ่งเรื้อรังก่อนนำไปศึกษาในมนุษย์ต่อไป
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
  • อาหารและเครื่องดื่ม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง