ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรตีนเข้มข้นจากใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์
เจ้าของผลงานร่วม ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล , สาริศา สุริยรักษ์ , วิภาวี ทูคำมี
คำสำคัญ โปรตีนเข้มข้น;กระบวนการผลิตโปรตีนเข้มข้นผง;ใบมันสำปะหลัง;เครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลือง
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากมันสำปะหลังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองผสมโปรตีนเข้มข้นจากใบมันสำปะหลัง ซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 และมีใยอาหารร้อยละ 2 บรรจุขวดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38/46 mm ความสูง 60.7 mm น้ำหนักบรรจุสุทธิ 46 g และปิดด้วยฝาลัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 mm โดยมีภาวะการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 116 oC 20 นาที ซึ่งให้ค่า Fo เท่ากับ 3.88 นาที ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355 เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และผ่านการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังในหนูไมซ์สายพันธุ์ IRC
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง