ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Prevalence and Intention to Use HIV Counseling and Testing Service among Thai Youth
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง KULRAWEE WIWATTANACHEEWIN
เจ้าของผลงานร่วม SIRIORN SINDHU, ANNE TEITELMAN, WANTANA MANEESRIWONGUL, CHUKIET VIWATWONGKASEM
คำสำคัญ HIV Counseling and testing service, Intention, use, Thai youth
หน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวีโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเป็นประเด็นที่มีความท้าทายในการแก้ไขปัญหาเอดส์ของทุกประเทศ การศึกษาครั้งนี้พบว่า เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมและอาชีวะ มากกว่า 30 เปอร์เซนต์เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ และมากว่า 75% ของเยาวชนที่เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ เป็นเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่มี 18% เท่านั้นที่เคยรับการตรวจเลือดเอชไอวี และรู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีขอตนเอง อย่างไรก็ตาม มีเยาวชนกลุ่มนี้กว่า 70% มีความตั้งใจที่จะตรวจเลือดเอชไอวีในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เยาวชนเหล่านี้เข้ามารบบริการการตรวจเลือดเอชไอวี แด้แก่ การรู้สถานที่และวิธีการที่จะเข้าถึงการบริการ การรับรู้ความเสี่ยง ทัศนคติต่อการตรวจเลือดเอชไอวี ความเต็มใจในการจ่ายค่าบริการ และความคาดหวังต่อการให้บริการ โดยพบว่า บริการปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวีที่เป็นไปตามความคาดหวัง คือ การให้บริการที่เป็นมิตร ไม่ตัดสิน รักษษความลับ และสะดวกปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Prevalence and Intention to Use HIV Counseling and Testing Service among Thai Youth is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง