ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเตรียมสารเสริมอาหารเพื่อการผลิตเชิงการค้า จากแอนโทไซยานิน ใยอาหารละลายน้ำของข้าว และอินูลิน เพื่อลดความเสี่ยงเบาหวานประเภท 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ แอนโทไซยานิน;ใยอาหารละลายน้ำ;เบาหวาน
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กระบวนการผลิตของสารให้สีธรรมชาติที่เป็นสารแอนโธไซยานินจากข้าวสี คณะผู้วิจัยพบว่าสารสกัดจากข้าวสีซึ่งมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ angiotensin converting enzyme และไม่พบความเป็นพิษแม้บริโภคสูง ผลการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันของสารสีซึ่งสกัดจากข้าวสีพบว่าขนาด No adverse effect level (NOAEL) มีค่า 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวทั้งในหนูทดลองนอกจากนั้นพบว่ามีศักยภาพในการลดความผิดปกติที่เหนี่ยวนำโดยภาวะอ้วน ได้แก่ ภาวะ insulin resistance และ น่าจะมีผลลดความดันเลือดที่เหนี่ยวนำโดยโรคอ้วน รวมทั้งได้ศึกษาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์สารสกัดจากข้าวสีต่อการทำงานของเมแทบอลิซึมและระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติพบว่า มีผลดีต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการทดสอบการเป็นสารพรีไบโอติก (prebiotic) ของสารสกัดข้าวสีดำ เนื่องจากสารสกัดนี้มีองค์ประกอบของใยอาหารและถ้านำใช้ประโยชน์ร่วมกับสารพรีไบโอติกชนิดอื่นเช่นใยอาหารละลายน้ำที่สกัดจากข้าวสีขาวพันธุ์ที่มีการปลูกมากและราคาถูก และอินูลินจากแก่นตะวันซึ่งเป็นพืชใหม่และเป็นที่ยอมรับของการเป็นพรีไบโอติกของสากล นอกจากนั้นการเสริมเชื้อโพรไบโอติค(probiotics) เพื่อศึกษาผลการทำงานของระบบย่อยในร่างกายที่มีต่อสารที่มีศักยภาพเหล่านี้เพื่อประโยชน์ที่จะช่วยในระบบการย่อยที่ดี เพื่อสุขภาพของลำไส้ การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ โรคอ้วน และโรคเบาหวาน แล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าว รวมถึงลดการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • การแพทย์พื้นฐาน
  • วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง