ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
คำสำคัญ การจัดการขยะ;พลังงานทดแทน;การผลิตปุ๋ย;ไส้เดือน
หน่วยงาน National Research Council of Thailand
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนที่สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทนประเภท แก๊สชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะกับการใช้ในการเกษตรกรรมและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจของชุมชนในการจัดการขยะที่สามารถ นำไปสู่การพัฒนาเป็นแผนงานด้านการจัดการขยะชุมชนเชิงนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่ ดำเนินการใน 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย การคัดเลือกพื้นที่ การดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้และติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และปุ๋ย มูลไส้เดือนดิน การอบรมผู้นำประจำฐานพร้อมกับประเมินผลการดำเนินการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผล ผลการดำเนินการพบว่า สามารถสร้างฐาน เรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2 แห่ง และจังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง และผลจากการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการเข้าร่วมอบรม หลังผ่านการอบรม ความสามารถของผู้อบรมที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ชุมชน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินทั้ง 3 ประเด็น อยู่ในเกณฑ์ ระดับมากถึงมากที่สุด โดยพบว่า มีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้เพิ่มขั้นอยู่ในเกณฑ์ ระดับมากทั้ง 2 จังหวัด และสามารถพัฒนาฐานการเรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตแก๊สชีวภาพ และปุ๋ยมูลไส้เดือนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในระดับจังหวัดได้ทั้ง 2 แห่ง ผลสำเร็จครั้งนี้สามารถทำให้ ชุมชนในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ได้รู้จักและสามารถผลิตแก๊สชีวภาพและปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ภายในชุมชนพร้อมกับ สามารถที่จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พื้นที่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง