ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี , ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล , สพ.ญ. ดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม , รุ่งทิวา สินศิริ , ดรุณี โสภา , ดร.ไสว วังหงษา , ศรชัย สังคเลิศ , สมพงค์ บุญสนอง , ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์ , ดร.สิริวดี พรหมน้อย
คำสำคัญ ธนาคารเซลล์สัตว์;ไก่พื้นเมือง;ไก่ป่า;ไก่ฟ้าประจำถิ่น;เซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิด;ไคเมอร่า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การจัดการความเสี่ยงสูญเสียพันธุกรรมสัตว์สามารถดำเนินการโดยการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดในสภาพแช่แข็งไว้ในธนาคารเซลล์ การคงสภาพนี้เก็บโครโมโซมไว้ครบชุด (2n) โครงการนี้เก็บเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดจากไก่พื้นเมืองไทย ไก่ประดู่หางดำ ไก่เหลืองหางขาว ไก่ชี ไก่แดงไก่เขียวพาลี ไก่ชีฟ้า และไก่ฟ้าหลวง รวมทั้งสัตว์ป่าชนิด ไก่ป่าสีแดง ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าหางลายขวาง และพัฒนาเทคนิคการใช้ผลิตตัวไก่มีชีวิตจากเซลล์แช่แข็งได้ เพื่อคงความมั่งคั่งทางความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปีกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง