ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงและสกัดถั่งเช่าเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา
เจ้าของผลงานร่วม พงศกร กันหอม
คำสำคัญ ถั่งเช่าสีทอง;ถั่งเช่าทิเบต;คอร์ไดเซปิน;การดัดแปรทางเอพิเจเนติก;การเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง;การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว;การสกัดด้วยเอนไซม์ไคติเนส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงและสกัดถั่งเช่าเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ศึกษาการเพาะเลี้ยงถั่งเช่า 2 ชนิด คือ ถั่งเช่าสีทองและถั่งเช่าทิเบตเพื่อผลิตสารคอร์ไดเซปินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยคือได้กระบวนการเพาะเลี้ยงแบบในอาหารแข็งและในอาหารเหลวและการสกัดถั่งเช่าที่ให้สารคอร์ไดเซปินในปริมาณที่สูงถึง 2,835.32 mg/L, 31,451.1 mg/kg และ 2,732.6 mg/Kg ตามลำดับ สามารถใช้เป็นรากฐานในการพัฒนากระบวนการระดับอุตสาหกรรม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง