ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากสาหร่ายพวงองุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัตนา ชัยกล้าหาญ
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ , ธัญญรัตน์ ศรีนรสิงห์ , อภิรดี หงส์ทอง , ศิริลักษณ์ สารี , ภาวิณี รักเรืองเดช , มนทกานติ ท้านติ้น
คำสำคัญ สาหร่ายพวงองุ่น;การสกัด;โพลีแซคคาไรด์;ลิปิด;สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากสาหร่ายพวงองุ่น ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสกัดสารโพลีแซคคาไรด์และลิปิดจากสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อหาสภาวะการสกัดที่เหมาะสม ศึกษาองค์ประกอบ คุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดที่ได้ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการลงทุน ข้อมูลองค์ความรู้จากโครงการนี้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดใหม่ เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาหร่ายพวงองุ่นที่ตกเกรดและเหลือจำหน่ายได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง