ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินเชิงเทคโน – เศรษฐศาสตร์ของการรีไซเคิลฟอสฟอรัสจากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลในกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล
คำสำคัญ ฟอสฟอรัส;การรีไซเคิลฟอสฟอรัส;การสกัดในสภาวะที่สารละลายเป็นกรด;การหมักร่วมแบบไร้อากาศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยการประเมินเชิงเทคโน – เศรษฐศาสตร์ของการรีไซเคิลฟอสฟอรัสจากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลในกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาความเหมาะสมเชิงเทคโนโลยี-เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตปุ๋ยฟอสฟอรัสจากกระบวนการสกัดทางเคมี และชีวภาพ เพื่อให้ได้ต้นแบบกระบวนการนำกลับฟอสฟอรัสจากตะกอนทิ้งของโรงกำจัดสิ่งปฏิกูลและโรงควบคุมคุณภาพน้ำเสีย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำฟอสฟอรัสจากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมี และถ่ายทอดความรู้ต้นแบบให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง