ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ขยะไมโครพลาสติก: การสะสมและรูปแบบการแพร่กระจายในสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร..ชลี ไพบูลย์กิจกุล
คำสำคัญ ไมโครพลาสติก;สัตว์น้ำ;มาบตาพุด;จังหวัดระยอง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ประเมินการสะสมของขยะไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทางเดินอาหารของ ปูม้า ปลาหลังเขียว ปลาเห็ดโคน และหอยแมลงภู่ ซึ่งปริมาณไมโครพลาสติกในปูม้า ปลาหลังเขียว ปลาเห็ดโคน และหอยแมลงภู่เฉลี่ยเท่ากับ 1.30, 3.90, 1.88 และ 0.75 ชิ้น/ตัว ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยมีไมโครพลาสติกต่อตัวเท่ากับ 1.88 ชิ้น/ตัว ไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำทั้ง 4 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างฤดูกาล (p>0.05) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเป็นข้อมูลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเลอย่างปลอดภัย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง