ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทยรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ , ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น , ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล , ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล , ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ , ดร.วรดร ไผ่เรือง , รศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ , ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ , ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ , ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง , รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
คำสำคัญ อนุภาคนาโน;องค์ประกอบคาร์บอน;สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน;สัดส่วนแหล่งกำเนิด
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยการศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโน (PM0.1) ในบรรยากาศของประเทศไทย ศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางกายภาพเคมี และแหล่งที่มาของมวลอนุภาคขนานาโนในบรรยากาศของประเทศไทยทั้ง 3ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความเข้มข้น PM0.1 ของบรรยากาศในประเทศไทยอยู่ในช่วง 0.90±9.64 - 12.68±1.01 µg/m3 โดยในช่วงหมอกควัน (Haze) มีค่าสูงกว่าช่วงปกติ (non-haze) ประมาณ 2-3 เท่า โดยแหล่งที่มาของ PM0.1 ส่วนใหญ่ในช่วงหมอกควันเกิดจากการเผาชีวมวลในที่โล่งเป็นหลัก ผสมกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลในพื้นที่ และจากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า ความเข้มข้น PM0.1 ที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มโรคหืดกำเริบ กลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และกลุ่มโรคปอดติดเชื้อ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง